Privacy Statement

Faas Psychologie gevestigd te Voorschoten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65232038 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Faas Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Faas Psychologie persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Faas Psychologie;
c. bezoekers van www.faaspsychologie.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Faas Psychologie;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Faas Psychologie contact opnemen of van wie Faas Psychologie
persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Faas Psychologie verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Faas Psychologie zijn gegenereerd,
zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek,
vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website
wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door video-opnames tijdens sessies geregistreerd zijn;
e. voortkomen uit een sessie die plaatsvindt middels beeldbellen.

3. Doeleinden verwerking

Faas Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.faaspsychologie.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in
informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar
zijn tot individuele bezoekers;
e. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Faas Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,
waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te
houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor
een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Faas Psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Faas Psychologie persoonsgegevens verwerken.
Faas Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die
de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Faas Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
nodig is. Faas Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden,
tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval
worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Faas Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Faas Psychologie ervoor
zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het
betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Faas Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Faas Psychologie hanteert in
beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Faas Psychologie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacystatement wordt op de website van Faas Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit
privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Faas Psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Faas Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@faaspsychologie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Faas Psychologie persoonsgegevens verwerkt,
kunt u contact opnemen met Faas Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar
info@faaspsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).