Tarieven

Vergoedingen 2023

Op deze pagina informeren we u over de kosten en vergoeding van uw behandeling. Zeker als u gebruikmaakt van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het heel belangrijk om goed te kijken welke verzekering het beste past bij uw situatie, wensen en budget. We proberen u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u onduidelijkheden of vragen hebben neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat.

Niet-gecontracteerde zorg 

Voor 2023 hebben we aan alle zorgverzekeraars een contractvoorstel gevraagd. Een deel van de zorgverzekeraars is hier niet op in gegaan. De aanbiedingen die we wel hebben ontvangen waren door de lage tarieven, zeer lage omzetplafonds, targets op nieuwe patiënten  en boetes op onderschrijding/overproductie niet toereikend. Dit betekent dat we net als in 2022 genoodzaakt zijn om in 2023 grotendeels ongecontracteerde zorg te verlenen. Alleen met de onderlinge waarborg-maatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. is een contract gesloten.

Het aantal zuivere restitutiepolissen neemt af van 15 in 2022 naar zes in 2023.

Een restitutiepolis betekent dat u 100% van de kosten van de behandeling vergoed krijgt. Als u een natura- of combinatiepolis heeft, zal u mogelijk een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier verder over informeren. De verwachting is dat het aantal restitutiepolissen steeds verder zal afnemen en dat volledige vergoeding voor zorg zal verdwijnen. De volgende zorgverzekeraars bieden in 2023 een zuivere restitutiepolis: Aevitea, CZ, a.s.r., Menzis, Stad Holland en Zilveren Kruis.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel (ZPM)?

In 2022 trad het ZPM in werking. Binnen het ZPM is bepaald dat uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een psychiater of deelname aan een groepsbehandeling. In het ZPM heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die u maandelijks van ons ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op de website van de LVVP.

Algemene Voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden vindt u de  betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle behandelingsovereenkomsten tussen Faas Psychologie en de patiënt.

Betaling

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wij informeren u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

No show

Wij hanteren een ‘no show’ tarief van EUR 100. Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren, annuleringen die niet telefonisch plaatsvinden en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal de afspraak in rekening worden gebracht volgens de standaardprijslijst. Deze kosten zijn niet bij de verzekeraar te declareren.

Eigen risico

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen:

De zorgprestaties

Eén gesprek met de zorgverlener is één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

De zorgprestaties

Bij Faas Psychologie zijn er twee verschillende soorten zorgprestaties:

  • Individuele consulten (behandeling en diagnostiek). Dit zijn de gesprekken, fysiek, telefonisch, via beeldbellen of via email, die u heeft met uw behandelaar.
  • Groepsconsulten. U praat met de behandelaar in een groep met andere patiënten.

Hoe vind ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg u betaalt. Daarom ziet u op de rekening uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Wij volgen voor elk los onderdeel van de behandeling de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NZa-Tarieven

De NZa heeft de tarieven voor 2023 op 14-07-2022 gepubliceerd (tariefbeschikking 23A). De NZa tarieven worden 100% vergoed als u een restitutiepolis heeft afgesloten. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt bij een natura of combinatiepolis vaak minder vergoed. Deze informatie kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor 2023 vindt u in de Download prijslijst 2023 (Individueel & Groep). 

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie kost.

Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met:

^

De setting

Faas Psychologie levert zorgt binnen de setting “Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie III Monodisciplinair”.

^

Het beroep van de zorgverlener

Een psychiater heeft een ander tarief dan een psycholoog.

^

Het type consult

Een diagnostiek consult heeft een ander tarief dan een behandelconsult.

^

De duur van het consult

Hoe langer het consult duurt, hoe hoger de kosten.

^

De plek waar het consult plaatsvindt

Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle tarieven. 

Zorgverzekeraars

Welk gedeelte van uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren:

1. Is er sprake van gecontracteerde of ongecontracteerde zorg?

Faas Psychologie biedt ongecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat we voor 2023 geen contracten hebben kunnen afsluiten met zorgverzekeraars.

2. Het type polis en de polisvoorwaarden.

Er zijn drie type polissen: de restitutiepolis, de naturapolis en de combinatiepolis. De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar. Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn en vaak is er sprake van lange wachtlijsten. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om erachter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar wat marktconform is blijft onduidelijk. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat.

De duur van de behandeling.

Er zijn zorgverzekeraars die in hun voorwaarden hebben staan dat zij slechts een maximaal aantal consulten of minuten vergoeden. Er zijn zorgverzekeraars die een machtiging vragen vanaf een bepaald aantal behandelconsulten of minuten.

Machtigingen

Het verschilt per verzekeraar of u eerst een machtiging moet aanvragen voor behandeling. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar en ons secretariaat staat ook voor u klaar bij vragen.

Voorbeeldvragen voor het gesprek met uw zorgverzekeraar:

Ik start een evidence-based behandeling bij Faas Psychologie (een ongecontracteerde zorgaanbieder) in de specialistische GGZ

Moet ik hiervoor een machtiging aanvragen? Zo ja, is hier een format voor?

Welk deel van de zorg wordt vergoed volgens de door jullie aangeboden polissen en voorwaarden?

Welk tarief hanteren jullie? Het NZA-tarief of een percentage hiervan? Welk percentage is dit?

Disclaimer: Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie en wij adviseren u om altijd, voorafgaand aan uw behandeling, bij uw zorgverzekeraar te controleren wat u vergoed krijgt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

CTA simpel formulier