Kwaliteit

Een exclusieve zorgbeleving

Bij Faas Psychologie vormen kwaliteit, professionaliteit en een aangename zorgbeleving de basis van de zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van zorg continu door middel van tevredenheidsonderzoeken onder patiënten, werknemers en verwijzers. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteren wij een kwaliteitssysteem en beschikken wij over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001

Faas Psychologie heeft op 29 juli 2022 van het KIWA het Kwaliteitsmanagement-systeemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 ontvangen. Dit certificaat is geldig tot 29 juli 2025.  Het certificaat betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig voldoet aan de (internationale) eisen die daaraan gesteld worden, om de kwaliteit van zorg te verlenen waar de patiënt recht op heeft. 

GGZ Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Wij beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en een beleidsverklaring. 

Het kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. 

Welk cijfer geven patiënten aan Faas psychologie?

2022

  • 8,9 voor de behandeling
  • Net Promoter Score (NPS) 54

2021

  • 8,6 voor behandeling
  • Net Promoter Score (NPS) 54

Na iedere behandeling wordt de patiënt gevraagd de CQI (Consumer Quality Index) in te vullen. In 2022 hebben 125 en in 2021 154 patiënten de CQI ingevuld.

Klachten over de behandelaar of behandeling?

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de problemen met uw behandelaar op te lossen kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier.  U kunt het ingevulde formulier per mail versturen naar het algemene mailadres van de locatie waar u in behandeling bent.

De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog / psychotherapeut. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP.

De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u hier.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder treft u het privacystatement aan van Faas Psychologie waarin te lezen is op welke wijze Faas Psychologie voldoet aan de eisen die vanuit de AVG voortvloeien. Wij zijn altijd zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en dat zullen wij blijven doen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Faas Psychologie houden wij ons aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Wij bepalen aan de hand van een stappenplan uit de meldcode of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. 

Raad van Commissarissen

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De doelstelling van de wet is om de transparantie en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten in de sector.

De interne toezichthouder (RvC) houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse leiding van Faas Psychologie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en het bestuur zorgt ervoor dat de RvC effectief toezicht kan houden. De RvC van Faas Psychologie bestaat uit: Jan Floris Holsteijn (voorzitter), Manon de Graaff en Elmer Meurs. 

Platform MeerGGZ

Faas Psychologie is lid van platform MeerGGZ.

Platform MEERGGZ is een onafhankelijk platform en een belangenvereniging van een aantal moderne, ondernemende en innovatieve zorgaanbieders in de GGZ. MEER staat voor Meetbaar, Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht. Leden van Platform MEERGGZ zijn nieuwsgierige ondernemingen die altijd bereid zijn om van elkaar te leren. 

Iedereen verdient het om te genieten van het leven.